Kontaktní údaje provozovatele:

SHERWOOD Digital a.s.

IČ: 28465911
DIČ: CZ28465911
Záhřebská 562/41,
120 00 Praha 2
vedená u Městského soudu v Praze, B 14706
 

e-mail: vstupenky@brod1995.cz

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJNÍ SÍTĚ NEJTICKET

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti SHERWOOD Digital a.s., IČ: 28465911, Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 14706 (dále jen „SHERWOOD“) upravují práva a povinnosti mezi společností SHERWOOD a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce prostřednictvím prodejní sítě NEJTICKET provozované společností SHERWOOD a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností SHERWOOD a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
 
Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.
 
Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od SHERWOOD, zajišťující organizaci konkrétní Akce.

Zákazník“: Osoba užívající prodejní sítě NEJTICKET a služeb SHERWOOD pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.
 
síť NEJTICKET“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný SHERWOOD, umožňující Zákazníkům zejména objednávky a výdej Vstupenek prostřednictvím webového portálu nejticket.cz.
 
Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti NEJTICKET, opravňuje držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Webový portál“: Internetové stránky SHERWOOD provozované na webových stránkách Pořadatele, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce.
 

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv společnost SHERWOOD. Společnost SHERWOOD pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti SHERWOOD ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).
 
Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Společnost SHERWOOD tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.
 
Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.
 
Využitím služeb prodejní sítě NEJTICKET a užitím na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností SHERWOOD v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo webového portálu NEJTICKET a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

Zakoupené vstupenky není možné vracet.
 

4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v webovém portálu sítě NEJTICKET. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
 
Vstupenky lze zakoupit ve formě elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu, v podobě „HOMEticket“ ). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě „HOMEticket“, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky „HOMEticket“ v místě konání Akce.


5) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit nebo případně rezervovat následujícím způsobem:

1)   on-line prostřednictvím Webového portálu

Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:

Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 8 Vstupenek nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Zákazník je povinen v objednávkovém formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat.
 
Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu vstupenky@brod1995.cz.
  

6) Ceny a poštovní poplatky

Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky včetně manipulačního poplatku, celkovou výsi objednávky se Zákazník dozví ještě před dokončením nákupu.

Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.
 

7) Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po stažení elektronických Vstupenek HOMETICKET. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po zjištění elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.
 
SHERWOOD jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný na Webovém portálu zde.

Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti SHERWOOD. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu:

a) zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne variabilní symbol jeho objednávky, který spolu se zvoleným ověřovacím kódem slouží pro případnou další komunikaci o proběhlé objednávce.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu vstupenky@brod1995.cz.

Zákazník je povinen si vstupenky zkontrolovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě ztracení Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Společnost SHERWOOD v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí Vstupenek na poslední chvíli s ohledem provozní podmínky konání akce.

b) v případě volby vyzvednutí Vstupenek formou HOMEticket si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu vstupenky@brod1995.cz.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další sporty budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  
 

8) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu a je odesláno oznámení o změně e-mailem Zákazníkovi. Zákazník je povinen se případnými změnami termínů řídit.
 
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. SHERWOOD je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného SHERWOOD ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese vstupenky@brod1995.cz. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek Zákazníkovi nebude vrácena částka označená na Vstupence jako manipulační poplatek.
 
Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací ho prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného reklamační kontakt vstupenky@brod1995.cz.


9) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo SHERWOOD vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
 
Společnost SHERWOOD nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů v síti NEJTICKET, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 
Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku na emailovou adresu vstupenky@brod1995.cz.
 
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2022 a společnost SHERWOOD si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit - platné znění je společnost SHERWOOD povinna mít vždy v on-line podobě na webovém portálu www.nejticket.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti SHERWOOD Digital a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SHERWOOD DIGITAL a.s.

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SHERWOOD Digital a.s., Identifikační číslo: 28465911, se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty vstupenky@brod1995.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce Vaše osobní údaje předává jmenovanému zpracovateli osobních údajů, jímž je SHERWOOD Digital a.s., Identifikační číslo: 28465911, se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně elektronickou poštou na vstupenky@brod1995.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.